Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület
Misszió: a kulturális értékek képviselete
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

Milyen jogállású a Kulturális Egyesület?

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület független, önálló jogi személyiségű, alapszabállyal rendelkező társadalmi szervezet. Ebből az következik, hogy saját nevében bevételeket, jogokat szerezhet, kiadásokat, kötelezettségeket vállalhat.

Mikor alakult meg az Egyesület?

Az Egyesület 10 alapító taggal 1989. augusztus 31-én tartotta alakuló közgyűlését. A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 1989. október 4-én kelt végzésében vette nyilvántartásba.

Mikor kezdte meg tevékenységét az Egyesület?

1989. október 24-én tartotta az Egyesület első önálló rendezvényét. "Mondj egy dalt azokért..." címmel emlékműsorral tisztelgett azok emléke előtt, akik 1956-ban áldozatot hoztak a magyar szabadságért. A műsorban fellépett az Egyesület Zenei és Színházi Szekciója, a Jánossomorjai Pedagógus Énekkar, a Városi Művelődési Központ Versmondó Köre, a városi zeneiskola művésztanárai. A rendezvényen adományokat fogadtak el az "1956. október 26." Alapítvány javára.

Melyek az Egyesület céljai?

Az Egyesület 1989-ben megfogalmazott, de azóta módosult céljait az Alapszabály tartalmazza. Ezek a következők:

 • Kulturális értékek feltárása és ápolása
 • Az emberi alkotó energiák felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés
 • A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése
 • A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása
 • A helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása
 • A hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci reintegrálása, képzése
 • Az ifjúság szocializációjának és közösségi életének elősegítése
 • Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás
 • Euroatlanti integráció elősegítése
 • Emberi és állampolgári jogok védelme
 • Fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi tanácsadás
 • Civil szervezetek képzése, felnőttképzés
 • Kárpát-medencei együttműködés, a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi   kulturális tevékenység elősegítése

Közhasznú szervezet-e az egyesület?

A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság 1998. június 24-én vette közhasznú szervezetként nyilvántartásba az egyesületet. Nyilvántartási szám: Pk.T.KH.60277/1989/12. A bíróság döntése alapján jogilag 1998. január 1-től működik közhasznú szervezetként a Kulturális Egyesület.

Melyek az egyesület közhasznú tevékenységei?

A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság az alábbi közhasznú tevékenységeket engedélyezte:

 • kulturális tevékenység
 • gyermek- és ifjúságvédelem
 • emberi és állampolgári jogok védelme
 • fogyasztóvédelem
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

Ki lehet az Egyesület tagja?

Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár, valamint Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár.
Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, aki rendes tag is lehet, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Mi a különbség a rendes és a pártoló tag között?

A rendes tag képessége és lehetősége szerint közvetlenül elősegíti az Egyesület céljainak teljesítését, választhat és választható, részt vesz az oktató munkában. A rendes tagnak a jogokon túl alapszabályban rögzített kötelességei is vannak. A pártoló tag képességei és lehetőségei szerint támogatja az Egyesület céljainak megvalósítását.

Hogyan működik az Egyesület?

Az Egyesület az Alapszabályban foglaltak szerint működik. Legfőbb szerve a tagok összességét tömörítő közgyűlés, mely évente tartja ülését, s meghatározza az Egyesület éves tevékenységének, gazdálkodásának kereteit. Ennek végrehajtását a választott elnökség végzi. A művészeti munkát végző szekciók, csoportok szakmai, művészeti önállóságot élveznek, mely azonban nem lehet ellentétes az Alapszabályban rögzített célokkal.

Hogyan lehet valaki tagja az Egyesületnek?

Pártoló tag az lehet, aki aláírja a belépési nyilatkozatot, s az Elnökség az Egyesület tagjai közé felveszi. Rendes tag az lehet, akit az Elnökség döntése alapján a rendes tagok közé ajánl. Aki tag szeretne lenni, célszerű ha az Egyesület elnökét vagy titkárát keresi meg, akik készséggel segítik szándékában.

Honnan teremti elő az Egyesület a működéséhez szükséges forrásokat?

Az Egyesület évente 120 forint tagdíjat szed rendes és pártoló tagjaitól. A fő bevételi forrás a különböző helyi, térségi és országos pályázati kiírásokon való eredményes szereplés. A tapasztalatok szerint ezek a források összegszerűen fokozatosan csökkennek, ezért egyre fontosabbá válik az egyéb források (vállalkozás, saját rendezvény) felkutatása, a működés költségeinek tervezhető előteremtése.

Lehet-e az Egyesületet adományokkal támogatni?

Igen, mind pénzbeni, mind természetbeni adományokkal lehet. Az egyesület 1998. január 1-től közhasznú szervezet, s a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásai szerint jogosult olyan igazolás kiadására, mely alapján az Alapszabályban rögzített célra adott támogatás után a támogatót társasági adókötelezettséget, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény illeti meg.

Digitális Jólét Pont

DJP program pont

Mosonmagyaróvári Tanoda

sz2020 ESZA h190